Czekamy na Twoją zgodę

Używamy plików cookie w naszej witrynie internetowej i aplikacji mobilnej, aby zapewnić Ci lepsze doświadczenia podczas przeglądania, zapamiętywania kroków, które wykonujesz, lepiej zrozumieć oczekiwania naszych gości, analizować trendy i ulepszać nasze usługi. W każdej chwili możesz zmienić zgodę na pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Warunki użytkowania

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PERFI SP. Z O.O.

 1. 1. Usługodawca: Perfi Sp. z o.o., (dalej „Spółka“)
 2. 2. Adres: ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa, Rzeczpospolita Polska
 3. 3. Numer KRS: 0000974577
 4. 4. Telefon: +48 222 630200
 5. 5. E-mail: info@perfi.pl
 6. 6. Strona internetowa Spółki: www.perfi.pl
 7. 7. Spółka działa jako przedstawiciel (pośrednik licencjonowanej instytucji płatniczej UAB „Viena sąskaita”, numer rejestracji spółki: 300530005, adres: Savanorių pr. 192, LT-44151, Kowno, Republika Litewska (licencja instytucji płatniczej nr 8, wydana w dniu 19-05-2011 przez Bank Litwy).

1. TERMINY I DEFINICJE

 1. 1.1. Terminy zapisane w niniejszej Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:
  1. 1.1.1. Usługodawca - podmiot prawny lub osoba fizyczna:
   1. 1.1.1.1. świadcząca płatne usługi na rzecz Klienta w odpowiednim okresie rozliczeniowym;
   2. 1.1.1.2. przyjmująca wpłaty wynikające ze stanu licznika;
   3. 1.1.1.3. otrzymująca płatności okresowe lub jednorazowe.
  2. 1.1.2. Spółka - Perfi Sp. z o.o.;
  3. 1.1.3. Klient - osoba fizyczna, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług, korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na innej podstawie lub spełnia obowiązki podatkowe na rzecz Usługodawcy oraz wyraziła zgodę na stosowanie się do Regulaminu i Polityki Prywatności Spółki;
  4. 1.1.4. Usługa „Jeden rachunek” (ang. „Single bill”) – sposób, w jaki konta Usługodawcy są zarządzane i opłacane. Usługa „Jeden rachunek” to usługa, w ramach której płatności na rzecz indywidualnych Usługodawców konsolidowane są w jednym formularzu, faktury pobierane są od Usługodawców, którzy je wystawiają lub od Klientów, a płatności otrzymane od Klienta przekazywane są do Usługodawców;
  5. 1.1.5. „Jeden rachunek” - to elektroniczny system obsługiwany samodzielnie przez Klienta, który informuje go o kwotach należnych za usługi świadczone przez Usługodawców, posiada funkcjonalność umożliwiającą podawanie stanu licznika oraz wprowadzanie lub odczytanie z faktury w formacie pdf kwoty do zapłaty na rzecz Usługodawcy;
  6. 1.1.6. Instytucja płatnicza - UAB „Viena sąskaita“ - podmiot, który udziela Perfi Sp. z o.o. prawa przyjmowania płatności oraz przekazywania danych dostarczonych przez Klienta w chwili dokonywania płatności (kwoty do zapłaty, odczyty liczników) na rzecz Spółki w imieniu Instytucji płatniczej;
  7. 1.1.7. Płatność natychmiastowa - płatność w ramach „Jednego rachunku” w trybie natychmiastowym po rejestracji, zanim Usługodawcy dostarczą dane. Klient dostarczy odczyty liczników i/ lub kwoty do zapłaty Usługodawcom;
  8. 1.1.8. Pole wypełniane przez Klienta (puste) - pole przypisane do konkretnego Usługodawcy, gdzie Klient wpisuje kwotę do zapłaty;
  9. 1.1.9. Zgoda Klienta - zgoda udzielona przez Klienta na korzystanie z usługi „Jeden rachunek” oraz zobowiązanie się Klienta do stosowania się do Regulaminu;
  10. 1.1.10. Rachunek zbiorczy - rachunek bankowy, na który przekazywane są wszystkie wpłaty Klientów. Wszystkie środki z tego rachunku będą przekazywane Usługodawcom do godziny 12:00 w dni robocze lub pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy. Spółka nie będzie mieć prawa dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu będzie nadzorowane przez Bank Litwy;
  11. 1.1.11. Wpłata częściowa - wpłata przez Klienta kwoty większej lub mniejszej niż kwota wynikająca z faktury za „Jeden rachunek”, którą Spółka przekaże Usługodawcom w zależności od dyspozycji Klienta co do sposobu podziału płatności pomiędzy Usługodawców;
  12. 1.1.12. Wpłata niewłaściwa - wpłata przez Klienta kwoty większej lub mniejszej niż kwota wynikająca z faktury za „Jeden rachunek”, bez dyspozycji co do sposobu alokacji płatności pomiędzy Usługodawców;
  13. 1.1.13. Zawiadomienia o usłudze - zawiadomienie wysłane do Klienta, dotyczące wyłącznie tego Klienta i stanowiące integralną część świadczenia przez Spółkę usługi wysokiej jakości;
  14. 1.1.14. Newsletter - informacja o charakterze ogólnym wysłana do Klienta drogą mailową;
  15. 1.1.15. Aktywne konto - konto z wprowadzonymi danymi Usługodawców, niezależnie czy danemu obiektowi przypisano adres. Klient może zarejestrować więcej niż jeden obiekt (lokal) na danym koncie, a do każdego obiektu (lokalu) przypisany zostanie oddzielny kod płatnika;
  16. 1.1.16. Identyfikator konta - numer identyfikacyjny konta utworzony przez Spółkę, unikalny niezależnie od liczby obiektów na koncie oraz stanowiący identyfikację Klienta;
  17. 1.1.17. Przesunięcie środków - zmiany kwot przelanych Usługodawcom po tym, jak środki zostały przelane na ich rzecz;
  18. 1.1.18. Cel płatności - dla każdej płatności, unikalny kod służący identyfikacji płatności wykonywanych przez Klienta;
  19. 1.1.19. Usługodawca niezablokowany - Usługodawca, którzy korzysta z „Jednego rachunku” jako wyłącznej metody bilingowej.

2. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

 1. 2.1. Klient jest zobowiązany do terminowych opłat za usługę „Jeden rachunek”. Jeśli Klient nie korzysta z usługi, musi natychmiast usunąć obiekt, skasować konto lub poinformować Spółkę o rozwiązaniu umowy dotyczącej usługi.
 2. 2.2. Klient przekaże dokładne i poprawne dane osobowe oraz kody płatnika nadane przez Usługodawców.
 3. 2.3. Przekazując dane osobowe dotyczące stron trzecich Klient musi zapewnić, że ma prawo przetwarzać dane osobowe w ten sposób oraz ponosi odpowiedzialność za straty, które mogą powstać dla Spółki i/ lub stron trzecich w wyniku bezprawnego przetwarzania takich danych osobowych.
 4. 2.4. Klient musi określić kto (imiona, nazwiska) może otrzymywać informacje o ratach. Dodatkowo, takie dane mogą być wymagane w przypadkach wynikających z konieczności ich podania zgodnie z nakazem sądu lub z innych ważnych powodów.
 5. 2.5. Klient zapłaci za usługi świadczone przez Usługodawców do ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca zgodnie z fakturą „Jeden rachunek” wystawioną przez Spółkę. Jeśli Usługodawca określił wcześniejszą datę płatności wówczas Klient ma obowiązek uregulowania faktury do daty określonej przez Usługodawcę.
 6. 2.6. Podczas realizacji płatności wynikającej z „Jednego rachunku” w bankowości elektronicznej Klient musi wprowadzić unikalny cel płatności, który będzie wskazany na koncie poprzez wybranie przycisku zapłać.
 7. 2.7. Odczyty liczników należy podać przed zapłatą faktury za „Jeden rachunek”. Odczyty liczników są podawane przez wypełnienie tabeli „Deklarowane odczyty liczników” w ramach usługi „Jeden rachunek” (w witrynie samoobsługowej lub przez telefon pod numerem +48 222 630200).
 8. 2.8. W przypadku płatności faktury za „Jeden rachunek” od razu po rejestracji Klient musi określić odczyt liczników korzystając z przycisków „Od” i Do”, obliczyć należność zgodnie z obowiązującymi go taryfami lub wpłacić kwotę do zapłaty na oddzielny rachunek podany przez Usługodawcę.
 9. 2.9. Wypełnić (puste) wiersze do wypełnienia przez Klienta lub podać plik pdf z fakturą Usługodawcy w celu pobrania z niego kwoty do zapłaty. Niektórzy Usługodawcy nie podają kwoty do zapłaty w „Jednym rachunku”.
 10. 2.10. Wpłacając na rzecz Usługodawcy mniejszą lub większą kwotę niż kwota na „Jednym rachunku” należy wskazać jaka kwota i dla którego Usługodawcy powinna zostać przekazana. Można to zrobić przed dokonaniem płatności poprzez witrynę internetową lub telefonicznie informując o alokacji płatności pod numerem +48 222 630200.
 11. 2.11. W przypadku zmiany danych Klienta podanych w chwili zamawiania usługi „Jeden rachunek” (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy Klienta) Klient zawiadomi Spółkę o zmianie w ciągu 5 dni kalendarzowych lub dokona aktualizacji danych na swoim koncie.
 12. 2.12. Jeśli Klient zauważy na swoim Koncie jakiekolwiek nieprawidłowe informacje musi natychmiast poinformować o tym Spółkę.
 13. 2.13. W przypadku zmiany własności lokalu dotychczasowy właściciel musi poinformować o tym Spółkę na piśmie, telefonicznie lub przez e-mail. Po uzgodnieniu pomiędzy dotychczasowym i nowym właścicielem (wymagana zgoda obu stron) dotychczasowy właściciel może przenieść swoje konto na nowego. Dotychczasowy i nowy właściciel są odpowiedzialni za zachowanie dokumentów potwierdzających wyżej wymienione uzgodnienia.
 14. 2.14. Jeśli Klient zapomni hasła może zwrócić się z prośbą o jego odzyskanie na adres mailowy podany przez niego przy rejestracji przez witrynę samoobsługową lub telefonicznie przez operatora, który dokonał rejestracji Klienta.
 15. 2.15. Klient zawiadomi Spółkę w trybie natychmiastowym o jakiejkolwiek niedozwolonej lub błędnie zainicjowanej lub wykonanej Transakcji płatniczej.
 16. 2.16. Klient będzie mieć prawo rezygnacji z otrzymywania komunikacji drogą elektroniczną od Spółki. Klient może dokonać wyżej wymienionej rezygnacji na swoim koncie, mailowo lub telefonicznie.

3. ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI

 1. 3.1. Usługa „Jeden rachunek” jest oferowana Klientowi w postaci elektronicznego systemu obsługiwanego samodzielnie przez Klienta. Korzystanie z usługi „Jeden rachunek” zostanie umożliwione Klientowi w ramach systemu obsługiwanego samodzielnie przez niego do 15 dnia bieżącego miesiąca (z maksymalną tolerancją trzech (3) dni w związku ze świętami lub dniami wolnymi od pracy).
 2. 3.2. Spółka gwarantuje bezpieczeństwo danych Klienta. Spółka zobowiązuje się przestrzegać wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Ustawy o ochronie danych osobowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej oraz Ustawy o komunikacji elektronicznej Republiki Litewskiej oraz akceptować roszczenia Klienta dotyczące wykorzystania danych osobowych. Spółka będzie udostępniać dane Klienta wyłącznie Klientowi i jego uprawnionym lub wyznaczonym przedstawicielom; Usługodawcy, z którym Klient zawarł umowę, jak również innym osobom wyłącznie zgodnie z procedurą określoną w prawie Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.
 3. 3.3. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących świadczenia usługi „Jeden rachunek” oraz przetwarzania danych osobowych, Klient będzie mógł skonsultować się ze Spółką telefonicznie pod numerem: +48 601 889054 lub mailowo pod adresem info@perfi.pl.
 4. 3.4. Odpowiedzi na zapytania Klientów zostaną udzielone w możliwie najszybszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin roboczych. Jeśli pytania lub prośby dotyczą ochrony danych osobowych, udzielenie odpowiedzi może potrwać do 1 miesiąca, a jeśli termin ten zostanie przekroczony Klient zostanie poinformowany o przyczynach opóźnienia.
 5. 3.5. Spółka będzie przyjmować i rozpatrywać reklamacje Klientów zgodnie z Polityką Obsługi Reklamacji, ogólnodostępną na stronie internetowej Spółki tj. www.perfi.pl.
 6. 3.6. Po zawarciu przez Klienta umowy o świadczenie Usługi lub po zmianie Regulaminu Spółka, na prośbę Klienta, prześle mu Regulamin pocztą lub mailem.

4. PŁATNOŚCI

 1. 4.1. Klient opłaci, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi i warunkami usługi „Jeden rachunek”, Jedno Konto w gotówce lub przelewem poprzez instytucje przyjmujące depozyty, których wykaz oraz informacje szczegółowe o kontach, z których realizowane są opłaty Klienta zawarte są w systemie obsługiwanym samodzielnie przez Klienta; lub wykorzystując usługę inicjowania transakcji płatniczej.
 2. 4.2. Spółka prześle kwotę należną Usługodawcy w Dniu roboczym, lub w pierwszym Dniu roboczym po dniu wolnym od pracy, do godziny 12:00, po zaksięgowaniu wpływu od Klienta na Rachunku zbiorczym. Uznaje się, że Klient rozliczył się z Usługodawcą po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Usługodawcy.
 3. 4.3. Płatności na rzecz Usługodawców przysyłane będą zgodnie z kodami płatności określonymi przez Klienta.
 4. 4.4. Klient może testować usługę „Jeden rachunek” przez okres próbny wynoszący 3 miesiące. Po okresie próbnym Klient zapłaci Spółce opłatę administracyjną za korzystanie z usługi „Jeden rachunek” dla każdego obiektu (lokalu) na Aktywnym rachunku:
  1. 4.4.1. opłata miesięczna wynosi 9.99 zł;
  2. 4.4.2. jeśli Klient nie zapłaci opłaty administracyjnej za jeden miesiąc będzie ona anulowana i nie zostanie dodana do kwoty opłaty administracyjnej za kolejny miesiąc.
 5. 4.5. Spółka ma prawo do świadczenia usług dodatkowych. Klient zostanie poinformowany o opłatach za usługi dodatkowe przed ich zamówieniem lub rozpoczęciem ich świadczenia przez Spółkę.
 6. 4.6. W przypadku dokonania przez Klienta Wpłaty częściowej lub niewłaściwej, wpłacona kwota może zostać podzielona pomiędzy Usługodawców zgodnie z deklaracją stanu liczników w bieżącym miesiącu lub wykorzystana na poczet opłat za zamówione przez Klienta usługi dodatkowe, z zastrzeżeniem, że opłata administracyjna za usługę „Jeden rachunek” zostanie pobrana w pierwszej kolejności. Pozostała kwota zostanie przekazana Usługodawcom proporcjonalnie, zgodnie z ostatecznymi kwotami z „Jednego rachunku”.
 7. 4.7. Przesunięcie środków realizowane jest, gdy:
  1. 4.7.1. Spółka niepoprawnie poda informacje szczegółowe zaakceptowanej płatności. Zwroty dokonywane będą do końca ostatniego dnia roboczego bieżącego miesiąca. Wszystkie kolejne wnioski rozpatrywane będą indywidualnie.
  2. 4.7.2. Klient podał błędny Cel płatności lub Identyfikator konta w związku z czym płatność została przypisana innemu Klientowi Spółki. W takim przypadku, przesunięcie środków zrealizowane zostanie do końca ostatniego dnia roboczego bieżącego miesiąca. Wszystkie kolejne wnioski traktowane będą indywidualnie.
 8. 4.8. Zwroty środków realizowane są, gdy:
  1. 4.8.1. Klient nie określił w poleceniu przelewu Celu płatności, generowanego w witrynie samoobsługowej, lub Identyfikatora konta;
  2. 4.8.2. Klient zainicjował Niewłaściwą płatność;
  3. 4.8.3. Dokonując opłaty za kilka obiektów Klient wprowadził jedynie Identyfikator płatnika dla jednego obiektu, a nie dla całego konta.
 9. 4.9. Przesunięcie lub zwrot środków nie zostanie wykonane, a Klient zostanie przekierowany do Usługodawcy(ów), w przypadku kiedy:
  1. 4.9.1. Środki zostały już przesłane na rachunek bankowy Usługodawcy;
  2. 4.9.2. Klient zrealizował wpłatę na rachunek Usługodawcy, z którego usług nie korzysta;
  3. 4.9.3. Klient zrealizował wpłatę na rachunek Spółki za płatność inną niż za usługę „Jeden rachunek”, a płatność została już przekazana do Usługodawcy;
  4. 4.9.4. Klient zrealizował wpłatę na rachunek Spółki, a płatność została już przekazana do Usługodawców.
  5. 4.9.5. Klient podał kod płatnika dla innego adresu.
 10. 4.10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zadłużenie Klienta wobec Usługodawców.

5. DATA ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUGI, ZMIANY REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI „JEDEN RACHUNEK”

 1. 5.1. Spółka rozpocznie świadczenie usługi „Jeden rachunek” po otrzymaniu od Klienta zgody na świadczenie usługi „Jeden rachunek”.
 2. 5.2. Klient rejestrując się na stronie internetowej www.perfi.pl , potwierdza zapoznanie się z i akceptuje Regulamin. Uznaje się, że Klient zarejestrowany przez operatora zaakceptował Regulamin po opłaceniu usługi „Jeden rachunek” przynajmniej raz.
 3. 5.3. Regulamin jest ogólnie dostępny, a Klient może się z nim zapoznać w dowolnym momencie na stronie www.perfi.pl . Klient będzie mieć również prawo do otrzymania informacji o zapisach Regulaminu po przesłaniu bezpłatnego formularza z taką prośbą na adres mailowy info@perfi.pl. Spółka prześle Klientowi informacje o które prosił w możliwie najszybszym terminie, jednak nieprzekraczającym 3 dni roboczych.
 4. 5.4. Spółka zaproponuje zmiany Regulaminu na piśmie oraz w wersji papierowej lub na innym trwałym nośniku co najmniej 60 dni przed datą ich wejścia w życie. Klient może zaakceptować lub odrzucić takie zmiany przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Jeśli Klient nie poinformuje Spółki, że nie akceptuje zmian w Regulaminie przed datą ich wejścia w życie uznaje się, że je zaakceptował. Zmiany wejdą wówczas w życie w dacie określonej jako data ich wejścia w życie. Klient ma prawo wypowiedzieć Regulamin bez opłat przed datą, w której zmiany stają się skuteczne. Jeśli Klient nie skorzysta z prawa wypowiedzenia Regulaminu przed datą jego wejścia w życie po zmianach, uznaje się, że Klient zaakceptował te zmiany.
 5. 5.5. Jeśli Klient zrezygnuje z korzystania z usługi „Jeden rachunek” będzie musiał rozliczyć się ze Spółką za zrealizowane usługi.
 6. 5.6. Klient może usunąć określonych Usługodawców ze swojego konta „Jeden rachunek”. Może to zrobić samodzielnie w systemie lub kontaktując się ze Spółką telefonicznie lub przez e-mail.
 7. 5.7. Jeśli Klient nie będzie realizować płatności korzystając z usługi „Jeden rachunek” przez 12 kolejnych miesięcy, Spółka będzie mieć prawo do zamknięcia konta Klienta bez uprzedniego zawiadomienia.
 8. 5.8. W celu rezygnacji z usługi „Jeden rachunek” Klient musi usunąć ze swojego konta obiekty lub poinformować o tym Spółkę na piśmie, telefoniczne lub przez e-mail. Po otrzymaniu rezygnacji Klienta z usługi „Jeden rachunek” do ostatniego dnia bieżącego miesiąca, usługa „Jeden rachunek” przestanie być dla Klienta dostępna od kolejnego miesiąca.
 9. 5.9. Klient nie będzie mógł samodzielnie zablokować swojego konta, jeśli znajduje się na nim jakiś Usługodawca Niezablokowany.
 10. 5.10. Klient może nie zostać poinformowany w przypadku wprowadzenia nieistotnych zmian czy sprostowań Regulaminu (np. Korekta błędów ortograficznych, zmiana rodzaju lub wielkości czcionki, dodanie przykładów obrazujących zapisy Regulaminu, etc.), które nie dotyczą Klienta.
 11. 5.11. Spółka ma prawo jednostronnie wypowiedzieć Klientowi Regulamin na czas nieoznaczony dostarczając Klientowi zawiadomienie o wypowiedzeniu na piśmie lub innym trwałym nośniku co najmniej 60 dni przed wypowiedzeniem Regulaminu.
 12. 5.12. Spółka ma prawo jednostronnie wypowiedzieć Regulamin zawarty z Klientem z uzasadnionej przyczyny, tj: ważność Regulaminu jest sprzeczna z wymaganiami przepisów prawa; Klient ponosi negatywne konsekwencji, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Regulaminu znajdujące się poza kontrolą Klienta, lub których nie mógłby on uniknąć, jeśli Regulamin pozostałby w mocy; Klient znacząco narusza Regulamin i celowo nie usuwa takich naruszeń (nie rozlicza się ze Spółką za świadczone przez nią usługi); Regulamin stracił swoją ważność z innej obiektywnej przyczyny (np. Spółka przestaje świadczyć usługę płatniczą lub świadczyć określone usługi płatnicze bezpośrednio związane z Regulaminem, lub nie jest w stanie świadczyć takich usług z innych uzasadnionych powodów).
 13. 5.13. Spółka może nie przestrzegać procedury ani warunków wypowiedzenia Regulaminu z inicjatywy Spółki zawartych w Ustawie o płatnościach Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej oraz Regulaminie, w tym warunków zawiadomienia o rozwiązaniu Regulaminu, wyłącznie jeśli takie prawo lub obowiązek wynika z innych przepisów prawa (np. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej).

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, OGRANICZNIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. 6.1. Spółka ponosi jedynie odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie jej obowiązków w związku ze świadczeniem usługi „Jeden rachunek” wynikające z winy Spółki. W takich przypadkach, Spółka zobowiązuje się zwolnić Klienta z odpowiedzialności za straty poniesione i udokumentowane przez Klienta.
 2. 6.2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. 6.2.1. działania i zaniechania Banku Korespondenta oraz stron trzecich, co obejmuje nieprawidłowe funkcjonowanie łączy komunikacyjnych skutkujące brakiem wykonania, niewłaściwym wykonaniem operacji zarządczych usługi „Jeden rachunek”.
  2. 6.2.2. błędy lub nieścisłości ze strony Usługodawców w obliczaniu opłat należnych Klientowi za świadczone przez nich usługi.

7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. 7.1. Klient zgadza się, że Usługodawcy mogą zaprzestać wysyłania mu osobnych rachunków po przystąpieniu Klienta do usługi „Jeden rachunek”.
 2. 7.2. Klient zgadza się, że jego dane osobowe (imię, nazwisko, kod płatnika, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL, jeśli dotyczy) będą wykorzystywane dla celów świadczenia usługi „Jeden rachunek”. Dane osobowe przetwarzane w tym celu będą przechowywane przez okres świadczenia usługi oraz okres wynikający z przepisów prawa i regulacji Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.
 3. 7.3. Klient będzie mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, żądania korekty lub usunięcia niekompletnych danych, zawieszenia przetwarzania jego danych, w którym to przypadku usługa „Jeden rachunek” przestanie być dostępna dla Klienta, prawo do przenoszenia danych oraz wyłączenia go z zastosowania decyzji wynikających wyłącznie z automatycznego przetwarzania danych osobowych w tym profilowania o charakterze prawnym lub które znacząco wpływa na Klienta w podobny sposób.
 4. 7.4. Spółka będzie prowadzić weryfikację, przez zadanie określonych pytań osobom, które skontaktują się z nią (telefonicznie lub przez e-mail) w celu uzyskania informacji. Jeśli udzielone odpowiedzi zgadzają się z informacjami podanymi przez Klienta Spółka udzieli informacji takiej osobie. Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem oraz uzyskania jego zgody na przekazywanie stronom trzecim informacji o płatnościach.
 5. 7.5. Klient zostanie poinformowany o danych osobowych przetwarzanych przez niego, celu przetwarzania danych osobowych, prawach osób, których one dotyczą oraz ich realizacji, przekazywania danych osobowych i innych kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych na stronie internetowej Spółki www.perfi.pl.
 6. 7.6. Po rozpoczęciu świadczenia usługi „Jeden rachunek” Klient potwierdzi, że otrzymał pełen dostęp do regulaminu usługi „Jeden rachunek” przed rozpoczęciem jej świadczenia oraz, że rozumie i akceptuje obowiązki z niego wynikające, jak również że są one uczciwe i uzasadnione.
 7. 7.7. Wszelkie zawiadomienia, prośby, reklamacje i inne informacje będą przekazywane na następujący adres e-mail: info@perfi.pl w języku polskim lub angielskim.
 8. 7.8. Regulamin podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory pomiędzy Spółką a Klientem będą rozwiązywane w drodze negocjacji. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w drodze negocjacji, kwestia sporna zostanie ostatecznie rozstrzygnięta w drodze procedury określonej przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. 7.9. Niniejszy Regulamin nie zmienia w jakikolwiek sposób umów Klienta zawartych z Usługodawcami na świadczenie przez nich usług na rzecz Klienta.


Aktualna redakcja 2024-01-06