Czekamy na Twoją zgodę

Używamy plików cookie w naszej witrynie internetowej i aplikacji mobilnej, aby zapewnić Ci lepsze doświadczenia podczas przeglądania, zapamiętywania kroków, które wykonujesz, lepiej zrozumieć oczekiwania naszych gości, analizować trendy i ulepszać nasze usługi. W każdej chwili możesz zmienić zgodę na pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Polityka prywatności

Polityka prywatności www.perfi.pl i usług świadczonych przez PERFI.

1. Dlaczego ta polityka prywatności jest niezbędna?

Niniejsza polityka prywatności (dalej - Polityka prywatności) informuje, w jaki sposób Perfi (dalej – My, PERFI) gromadzimy, przechowujemy i w inny sposób przetwarzamy dane osobowe z poszanowaniem prywatności osób fizycznych.

Administratorem Państwa danych osobowych wprowadzonych i wygenerowanych w procesie zakładania konta oraz podczas korzystania z Platformy, w tym informacji o aktywności użytkownika w ramach Platformy, jest Perfi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000974577, NIP 5322098964, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (w całości opłaconym).

Wszystkie Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) (UE) 2016/679 (dalej – Rozporządzenie, RODO), krajowych aktów prawnych regulujących ochronę danych osobowych (m.in. Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U.2019 .1781 z dnia 2019.09.19), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03) oraz innymi aktami prawnymi regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

Przeglądając Platformę, potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z Polityką Prywatności Platformy, dlatego prosimy zapoznanie się z jej postanowieniami. Możemy zmienić Politykę Prywatności w przyszłości, dlatego zachęcamy do regularnego przeglądania tego dokumentu.

2. Warunki korzystania z Platformy.

Z Platformy mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 lat.

Korzystając z usług świadczonych przez Platformę, Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za poprawność i dokładność podanych danych. Podając dane osobowe (np. wypełniając formularz rejestracyjny), Użytkownik zapewnia, że ma prawo do przetwarzania podanych osobowych w ten sposób i przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie straty, które mogą powstać dla Platformy i/lub osób trzecich w wyniku nielegalnego przetwarzania takich danych data.

W przypadku zmiany danych osobowych lub innych powiązanych informacji, Użytkownik zobowiązuje się do zmiany podanych przez siebie danych osobowych lub innych powiązanych informacji lub poinformowania nas o takich zmianach najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych.

Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła i podanych danych, a także za wszelkie czynności wykonywane na Platformie po zalogowaniu się przy użyciu danych logowania. Użytkownik nie może ujawniać danych do logowania osobom trzecim. Jeżeli z usług Platformy skorzysta osoba trzecia, która połączy się z Platformą przy użyciu Państwa danych logowania, uznamy, że to Użytkownik połączył się z Platformą. W przypadku utraty danych do logowania, należy niezwłocznie poinformować nas o tym fakcie i zmienić swoje dane do logowania.

Jeżeli mamy wątpliwości co do poprawności danych osobowych lub innych powiązanych informacji dostarczonych przez Użytkownika, to w takim przypadku mamy prawo poprosić Państwa o wyjaśnienie i/lub uzupełnienie tych danych lub dodatkowych informacji z nimi związanych.

Mamy prawo wysyłać Państwu wiadomości informacyjne (np. na koncie Użytkownika na Platformie, a także pocztą elektroniczną i (lub) SMS-em według Państwa wyboru) lub dzwonić na podany przez Państwa numer telefonu, informując o zmianach w usługach świadczonych na Platformie i/lub ich warunkach oraz innych związanych ze świadczonymi usługami, a także inne ważne informacje (np. informacje o procesie rejestracji na platformie, zmianie lub realizacji umowy itp.)

Nie zobowiązujemy się do zapewnienia nieprzerwanego działania Platformy, ponieważ na jej funkcjonowanie mogą mieć wpływ czynniki niezależne od nas. Mimo to, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić sprawne działanie i ciągłość funkcjonowania Platformy.

3. Jakimi zasadami kierujemy się podczas przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do osiągnięcia odpowiednich, jasno określonych i uzasadnionych celów, z uwzględnieniem ochrony Państwa prywatności.

Zapewniamy, że dane osobowe są przetwarzane dokładnie, uczciwie i zgodnie z prawem oraz wyłącznie w celach zgodnych z celami określonymi przed zebraniem danych osobowych.

Wszystkie dane przetwarzamy w ścisłej zgodności z jasnymi i przejrzystymi wymogami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w obowiązujących aktach prawnych.

Dane przechowujemy w takiej formie, aby można było ustalić Państwa tożsamość, jednak nie dłużej niż jest to konieczne do celów, w których dane osobowe są przetwarzane.

Podczas przetwarzania Państwa danych stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nielegalnym przetwarzaniem danych oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem.

4. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

a) niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania Umowy lub prowadzenia Platformy/ Strony internetowej,

b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Perfi jako administratorze danych, w tym wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

c) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Perfi lub osób trzecich,

d) zgoda użytkownika.

Dla sprawdzenia innych celów przetwarzania Państwa danych osobowych, a także zakresu tego przetwarzania oraz dodatkowych informacji na temat Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem:

W celu pobierania opłat za media i innych płatności okresowych będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Państwa na Platformie podczas rejestracji: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, kod płatnika (w zależności od usługodawcy), kod osobisty (jeśli jest wymagany przez usługodawcę), nazwę banku, numer rachunku bankowego, odczyty liczników, kwoty do zapłaty, stawki płatności, zadłużenia, nadpłaty, dane konta, charakter zamówionych usług (np. ubezpieczenie, prenumerata publikacji itp.) oraz inne dane osobowe niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi.

Po założeniu konta na Platformie będziemy również przetwarzać nadany Państwu identyfikator konta oraz informacje o świadczonych usługach, informacje statystyczne dotyczące świadczenia usług, informacje o dodanym mieszkaniu (w tym rodzaj mieszkania, powierzchnia, rodzaj ogrzewania, adres i utworzona nazwa) oraz płatnikach (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, status płatnika).

Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia). W tym celu przetwarzane dane osobowe są przechowywane w czasie świadczenia usługi oraz przez 6 lat po jej zakończeniu, chyba że obowiązujące akty prawne przewidują dłuższy okres przechowywania (z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o przedawnieniu i archiwizacji dokumentów).

Dokonując zakupu Ubezpieczenia rachunków na naszej Platformie, poprosimy Ciebie o podanie daty urodzenia, abyśmy mogli przekazać Twoje dane osobowe naszym partnerom ubezpieczeniowym, którzy przygotują Twoją polisę ubezpieczeniową. My oraz partnerzy ubezpieczeniowi będziemy przetwarzać te dane osobowe na podstawie zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), przez okres świadczenia usługi oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa po zakończeniu tej umowy. Informujemy, że jeżeli wykupili Państwo ubezpieczenie rachunków, mogą Państwo otrzymywać informacje dotyczące realizacji ubezpieczenia nie tylko od nas, ale także od naszych partnerów ubezpieczeniowych, z którymi zostanie zawarta umowa ubezpieczenia.

W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przetwarzamy Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Wiadomości z zakresu marketingu bezpośredniego mogą być wysyłane za pomocą SMS (numer telefonu), e-mail na platformie Perfi (w sekcji "WIADOMOŚCI").

Podstawą zgodnego z prawem przetwarzania tych danych osobowych jest Państwa zgoda na otrzymywanie ofert marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia). W takim przypadku możemy przesyłać Państwu oferty marketingu bezpośredniego związane nie tylko z oferowanymi przez nas usługami, ale także przypomnienia, wiadomości i reklamy od naszych partnerów dotyczące ich usług i/lub produktów. Możemy również dostarczać oferty spersonalizowane (profilowanie), biorąc pod uwagę Państwa miejsce zamieszkania, usługi czy produkty z których Państwo korzystają itp.

Mogą Państwo wyrazić swoją zgodę na marketing bezpośredni poprzez

1) wypełnienie formularza w celu skontaktowania się z Państwem i/lub wypełnienie formularza subskrypcji na stronie internetowej dla ofert marketingu bezpośredniego;

2) wskazanie tego podczas rejestracji nowego konta i/lub logowania się na swoje konto na stronie internetowej. Zgodę można również wycofać na swoim koncie, wchodząc do sekcji "Ustawienia" i/lub klikając w link w wiadomości e-mail: "Rezygnacja z ofert marketingu bezpośredniego".

Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego przechowywane są przez 5 lat od dnia otrzymania zgody lub do dnia wycofania przez Państwa zgody. Fakt uzyskania zgody, jako dowód, przechowywany jest przez okres ważności Państwa zgody oraz przez 1 rok od daty wygaśnięcia zgody.

Nagrywamy rozmowy telefoniczne w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz obsługi, zawierania i realizacji transakcji handlowych. Przed rozpoczęciem nagrywania rozmowy telefonicznej informujemy Państwa, że rozmowa będzie nagrywana, w jakim celu będziemy nagrywać rozmowę oraz gdzie można uzyskać dodatkowe informacje na ten temat. W związku z tym, kontynuując rozmowę, zgadzają się Państwo na to, że Państwa rozmowa będzie nagrywana. Podstawą zgodnego z prawem przetwarzania tych danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia). W celu poprawy jakości świadczonych usług i obsługi, nagrania rozmów przychodzących i wychodzących są przechowywane przez okres 3 lat od momentu zarejestrowania rozmowy.

W przypadkach, gdy zarejestrujemy Państwa prośbę o skorzystanie z naszych usług oferowanych przez Platformę podczas rozmowy telefonicznej, jest to równoznaczne z zawarciem z Państwem umowy dotyczącą pobierania opłat za media i innych płatności okresowych. Biorąc to pod uwagę, taka rozmowa telefoniczna będzie uważana za dowód zawarcia umowy z Państwem. W związku z tym będziemy przechowywać zapis tej rozmowy (w tym podane w nim dane osobowe) przez cały okres świadczenia usługi oraz w takim zakresie, w jakim przewidują to ustawy i inne akty prawne Rzeczypospolitej Polskiej (patrz: informacja o danych osobowych przetwarzanych w celu pobierania opłat za media i inne płatności okresowe).

W celu prowadzenia konsultacji „online” (na żywo) z wykorzystaniem aplikacji Tawk.to przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe (identyfikator konta, imię, nazwisko, adres, adres IP, treść rozmowy). Podstawą legalnego przetwarzania tych danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych), zgodę wyrażasz pisząc do nas za pośrednictwem Tawk.to i przekazując odpowiednie dane. Ta aplikacja to czat na żywo z konsultantami i/lub narzędzie do administrowania wiadomościami, której właścicielem jest Tawk.to Inc., amerykańska firma działająca, jako nasz podmiot do przetwarzania danych. Dane osobowe przetwarzane w tym celu będą przechowywane przez 6 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi na żądanie (chyba, że konieczne będzie dłuższe przechowywanie korespondencji ze względu na realizację zawartej umowy lub obronę praw).

W celu wykonania umowy przetwarzamy inne dane techniczne (np. informacje o rodzaju połączenia, dacie utworzenia, dacie ostatniego połączenia, adresie IP, informacje o tym, czy połączenie jest udane oraz inne dane, które uzyskujemy podczas korzystania z Platformy i które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia). W tym celu przetwarzane dane osobowe są przechowywane w czasie świadczenia usługi oraz przez 6 miesięcy po zakończeniu umowy.

W celu rekrutacji pracowników przetwarzamy podane przez Państwa dane (np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, zdjęcie, nazwę stanowiska, na które Państwo aplikują, informacje o Państwa wykształceniu i doświadczeniu zawodowym (w zależności od stanowiska, na które Państwo aplikują) oraz inne informacje, które wskażą Państwo w CV lub dalszej korespondencji dotyczącej naboru). Przetwarzamy te dane osobowe na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia) w przypadku, gdy przesyłasz swoje CV bezpośrednio do nas i/lub gdy aplikujesz na oferowane przez nas stanowiska za pośrednictwem portali pracy.

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzamy przez okres 3 lat od zakończenia procesu naboru na stanowisko, zgodnie z art. 291 Kodeksu Pracy.

W celu zapobiegania praniu pieniędzy przetwarzamy Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny (np. PESEL) (w przypadku osoby prawnej - dane wspólników, beneficjentów - imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny (np. PESEL), data urodzenia, obywatelstwo, kraj zamieszkania, uprawnienia do głosowania, dane dokumentów tożsamości, numer identyfikacji podatkowej, data urodzenia, płeć, dane dokumentu tożsamości (zdjęcie, kraj, obywatelstwo, data nabycia obywatelstwa, numer dokumentu, seria, rodzaj dokumentu, data ważności, instytucja, która wydała dokument), adres zamieszkania, kraj urodzenia, data zgonu (jeśli osoba nie żyje), zapis transmisji wideo na żywo, zdjęcie osoby, godzina rozpoczęcia i zakończenia nagrania, dopasowanie twarzy i dokumentu tożsamości, dane certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, adres IP, podpis, adres e-mail, inne dane uzyskane podczas identyfikacji klienta, dane o udziale klienta w działalności politycznej, umieszczeniu na listach sankcyjnych, nr telefonu, adres (miejsce zamieszkania i miejsce zameldowania), cel korzystania z rachunku, zajmowane stanowisko, główne źródło dochodu, główny sektor działalności, średnia kwota wszystkich miesięcznych dochodów, średnia przewidywana kwota transakcji (płatności na rzecz usługodawców) w miesiącu, kategoria ryzyka, do której przypisana jest osoba. Takie przetwarzanie danych osobowych jest dla nas obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami: Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Dz. U. 2018 poz. 723).

Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest obowiązek prawny podjęcia działań zabezpieczających Sprawozdawczości dężęciej przeciwdziałaniu praniu czechności oraz wystąpienieu, w tym m.in. identifikacii klienta, próżawej werifikacii i szczecinno informacji o klientach, Know Your Customer (KYC) i innych wymagań (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), co wynika z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz terroryzmowi finansowania, Dz. U. z 2018 r., poz. 723) w szczególności art. 34 Dzieje i nast.

Powyższe dane osobowe przechowywane są przez 10 lat od daty transakcji zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz. U. z 2018 r., poz. 723) w szczególności art. 49 ustawy.

Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), który wynika z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Dz. U. 2018 poz. 723) w szczególności art. 34 Ustawy i następne.

Powyższe dane osobowe są przechowywane przez 10 lat od momentu dokonania transakcji zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Dz. U. 2018 poz. 723) w szczególności art. 49 Ustawy.

5. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

W celu zapewnienia nieprzerwanej ciągłości działalności spółki oraz prawidłowego świadczenia usług, ujawniamy informacje o Państwu naszym pracownikom oraz pracownikom grupy spółek (UAB „Viena sąskaita”), jeżeli jest to zasadnie konieczne dla celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Z polityką prywatności UAB „Viena sąskaita” można zapoznać się pod adresem: https://perfi.pl/pl/prawa/privaatsuspoliitika

Podane przez Państwa dane osobowe, które przetwarzamy w celu pobierania podatków lokalnych i innych płatności okresowych, przekazujemy podmiotom trzecim (dostawcom mediów, innym usługodawcom) w celu prawidłowego naliczenia składek, należności i innych zobowiązań.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Możemy przekazać Państwa dane innym stronom trzecim (podmiotom przetwarzającym dane), które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na polecenie Platformy i/lub mają do nich dostęp, np. podmiotom zajmującym się rozwojem, utrzymaniem i wsparciem systemów informatycznych, usługodawcom wykonującym druk faktur, firmom zajmującym się administrowaniem i windykacją należności, usługami prawnymi, doradcom podatkowym, partnerom komunikacyjnym i innym osobom, które pomagają Platformie w prawidłowym świadczeniu usług. W takim przypadku podejmujemy wszelkie stosowne środki, aby podmioty przetwarzające powierzone im dane osobowe przetwarzały je wyłącznie w celach przez nas określonych, wykonywały tylko te czynności, które im zleciliśmy oraz zapewniały odpowiednie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa danych osobowych.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że korzystając z Platformy i przygotowując się do dokonania płatności, zostaną Państwo przekierowani na stronę naszego partnera, który inicjuje płatność w Państwa banku. Zalecamy Państwu zapoznanie się z Polityką prywatności naszego Partnera, opublikowaną https://www.kevin.eu/docs/privacy-policy/ .

W uzasadnionych przypadkach możemy i/lub musimy przekazać Państwa dane osobowe instytucjom i organom państwowym w celu prawidłowej realizacji wymogów aktów prawnych mających zastosowanie do Spółki.

Dane osobowe mogą być przekazywane Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF) w następujących przypadkach:

  • Instytucje finansowe i inne podmioty zobowiązane, po otrzymaniu informacji, że klient zamierza lub będzie próbował przeprowadzić podejrzaną operację lub transakcję pieniężną, muszą niezwłocznie powiadomić odpowiedni organ zajmujący się ściganiem przestępstw finansowych i gospodarczych.
  • Instytucje finansowe i inne podmioty zobowiązane muszą powiadomić odpowiedni organ zajmujący się ściganiem przestępstw finansowych i gospodarczych, jeżeli wiedzą lub podejrzewają, że mienie o jakiejkolwiek wartości zostało bezpośrednio lub pośrednio uzyskane z przestępstwa lub poprzez udział w przestępstwie, jak również jeżeli wiedzą lub podejrzewają, że mienie to ma związek z finansowaniem terroryzmu.

GIIF ujawnia przetwarzane dane osobowe wyłącznie na żądanie sądu lub prokuratury.

Możemy również przekazać Państwa dane osobowe osobom świadczącym pomoc prawną, gdy ujawnienie tych danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony naszych praw i uzasadnionych interesów.

6. Jakie pliki cookies zbieramy na stronie i dlaczego są one potrzebne?

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, czasami zapisujemy małe pakiety danych - ciasteczka (cookies) - na urządzeniu Użytkownika. Ciasteczka to mały pakiet danych, które możemy zapisać na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Strona internetowa może "zapamiętać" Państwa działania i opcje (na przykład nazwę użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje wyświetlania) przez pewien czas, a Państwo nie muszą wprowadzać ich ponownie za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową lub przeglądają jej poszczególne strony.

Używamy ciasteczek do zbierania adresu IP i informacji o przeglądaniu, takich, jak odwiedzane strony internetowe lub czas spędzony na każdej stronie. Dzięki temu strona internetowa może zapamiętać ustawienia systemowe Użytkownika.

Inne ciasteczka pozwalają nam monitorować ruch na stronie internetowej i Państwa działania na niej - wykorzystujemy te dane do analizy zachowań odwiedzających i poprawy doświadczeń związanych z odwiedzaniem strony. Ciasteczka są instalowane i wykorzystywane za pomocą narzędzia Google Analytics.

Doubleclick, Google Analytics i inne ciasteczka są wykorzystywane do różnych usług i celów reklamowych. Ciasteczka zbierają różne informacje o Użytkowniku i są wykorzystywane do rozróżniania unikalnych odwiedzających poprzez przypisanie im unikalnego identyfikatora (ID).

Ciasteczka są instalowane na urządzeniu Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce obsługi ciasteczek, niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać częściowo lub całkowicie.

Podstawą prawną stosowania ciasteczek (plików cookies) jest nasz uzasadniony interes w zapewnieniu technicznego funkcjonowania Strony internetowej. W przypadkach, gdy ciasteczka są wykorzystywane do zapamiętywania wyborów użytkownika i gromadzenia danych statystycznych, podstawą prawną stosowania takich ciasteczek jest zgoda Użytkownika.

Nasi pracownicy odpowiedzialni za analizę tych danych i ulepszanie strony internetowej mają dostęp do danych statystycznych dotyczących Państwa zgromadzonych danych. Do tych zapisów technicznych mogą mieć również dostęp nasi partnerzy, którzy dostarczają narzędzia do zarządzania treścią strony internetowej lub usługi hostingu Strony internetowej, Google Inc (spółka amerykańska), która dostarcza narzędzie Google Analytics i zobowiązuje się do stosowania wystarczających środków ochrony danych osobowych.

Przechowujemy dane z ciasteczek i wykorzystujemy je do analizy w zakresie określonym w Polityce dot. ciasteczek https://perfi.pl/pl/prawa/polityka-cookie . Należy zauważyć, że ciasteczka są zazwyczaj krótkoterminowe, w zależności od rodzaju ciasteczka (trwają sesję, tydzień lub miesiąc), ale w niektórych przypadkach mogą być ważne nawet przez 5 lat.

Wszystkie używane przez nas ciasteczka wraz z ich opisami można zobaczyć, a także dokonać zmian, klikając https://perfi.pl/pl/prawa/polityka-cookie .

7. Co by się stało, gdyby Użytkownik usunął pliki cookies na swoim urządzeniu?

W każdej chwili mogą Państwo zarządzać i/lub usuwać ciasteczka zgodnie z Państwa preferencjami. W większości przeglądarek można ustawić je tak, aby uniemożliwiały instalację ciasteczek. Jednak takie działanie może wymagać ręcznego wprowadzenia preferowanych ustawień przy każdej wizycie na stronie. Ponadto niektóre usługi i funkcje strony mogą nie działać.

W większości przeglądarek można sprawdzić, które ciasteczka są zapisywane i usunąć poszczególne ciasteczka, zablokować ciasteczka osób trzecich, zablokować ciasteczka z określonych stron internetowych, zablokować wysyłanie wszystkich ciasteczek i usunąć wszystkie ciasteczka po zamknięciu przeglądarki.

Jeśli zdecydują się Państwo na usunięcie ciasteczek, powinni Państwo mieć świadomość, że wszystkie ustawione przez Państwa opcje zostaną również usunięte. Ponadto, w przypadku całkowitego zablokowania ciasteczek, wiele stron internetowych (w tym ta strona) nie będzie funkcjonować prawidłowo lub przeglądanie strony nie będzie w ogóle działać. Z tych powodów nie zalecamy wyłączania ciasteczek podczas korzystania z tej strony (Chrome; Microsoft Edge; Firefox; Safari; Opera).

Należy pamiętać, że technologia "Nie śledź" uniemożliwia stronom internetowym śledzenia użytkownika w dowolnym celu, w tym w celach analitycznych, reklamowych i korzystania z platform społecznościowych. Informacje o tym, jak włączyć opcję "Nie śledź" w Państwa przeglądarce, można znaleźć tutaj: Chrome; Microsoft Edge; Firefox; Safari; Opera.

8. Jakie przysługują Państwu prawa i jak mogą Państwo z nich korzystać?

Przysługują Państwu następujące prawa do:

  • uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych;
  • zapoznania się z przetwarzanymi Państwa danymi osobowymi oraz otrzymania informacji z jakich źródeł i jakie dane osobowe zostały zebrane, w jakim celu są przetwarzane, jakim odbiorcom dane są lub były przekazywane oraz otrzymania ich kopii;
  • żądania sprostowania przetwarzanych danych osobowych, jeżeli dane te są nieprawidłowe i/lub niekompletne;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzane są zbędne, niedokładne dane osobowe i/lub gdy Państwo wycofają swoją zgodę i/lub istnieje inna wystarczająca podstawa;
  • do przeniesienia danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych (zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu oraz w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych opiera się na realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach profilowania);
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych), zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach Rozporządzenia, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • otrzymania danych osobowych, które Państwo dostarczyli, dotyczących Państwa w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego i/lub przekazania tych danych innemu administratorowi danych i/lub zażądania, abyśmy to zrobili, gdy jest to technicznie możliwe.

Nie prowadzimy takiego profilowania, które może spowodować konsekwencje prawne lub może mieć istotny wpływ na Państwa, ale w przypadku dostarczania spersonalizowanych ofert marketingowych mogą Państwo zostać przypisani do odpowiedniej kategorii klientów. W związku z tym mają Państwo prawo domagać się interwencji pracownika, wyrazić swój punkt widzenia i zakwestionować decyzję.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, zaznaczając to na swoim koncie, w sekcji "Ustawienia", kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub klikając link w wiadomości e-mail info@perfi.pl, która pozwala na rezygnację z otrzymywania komunikatów marketingu bezpośredniego.

Jeśli mają Państwo wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych lub zamierzają skorzystać z przysługujących im praw podmiotowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej info@perfi.pl. W celu prawidłowej realizacji Państwa praw podmiotowych w zakresie danych osobowych musimy właściwie zweryfikować Państwa tożsamość, dlatego wymagamy, aby wysyłając do nas zapytanie lub dzwoniąc do nas, podali Państwo swój kod płatnika, imię, nazwisko i adres zarejestrowany na Platformie. W razie potrzeby - innych dodatkowych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do nieudzielania Państwu informacji do czasu uzyskania pewności co do Państwa tożsamości.

Mimo, że informacje są udzielane bezpłatnie, jeżeli przesłane przez Państwa żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nieproporcjonalne, w szczególności ze względu na ich powtarzalną treść, mamy prawo pobrać uzasadnioną opłatę, uwzględniającą koszty administracyjne dostarczenia żądanych informacji lub powiadomień lub działań lub odmówić podjęcia działań w związku z takim żądaniem.

Jeśli uważają Państwo, że niewłaściwie przetwarzamy Państwa dane lub nie realizujemy Państwa praw, mogą Państwo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej za pomocą specjalnych formularzy dostępnych na platformach ePUAP i biznes.gov.pl, ale proszę pamiętać, że zawsze jesteśmy gotowi wyjaśnić wszelkie nieporozumienia wspólnie z Państwem, więc proszę nie wahać się skontaktować z nami w każdej chwili za pośrednictwem poczty elektronicznej info@perfi.pl.

9. Jakie środki bezpieczeństwa pozwalają nam zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Stosujemy odpowiednie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa danych osobowych, aby chronić Państwa dane osobowe przed przypadkowym lub nielegalnym ujawnieniem, zniszczeniem, zmianą lub innymi bezprawnymi działaniami. Wspomniane środki są wybierane z uwzględnieniem ryzyka wynikającego dla Państwa praw i wolności jako osób, których dane dotyczą. W tym przypadku zapewniamy ścisłą kontrolę dostępu do przetwarzanych danych osobowych i przyznajemy dostęp tylko tym pracownikom, którzy potrzebują danych osobowych do wykonywania swojej pracy oraz monitorujemy sposób wykorzystania przyznanego dostępu. Zapewniamy dostęp do danych osobowych za pomocą haseł o odpowiednim poziomie, mając zawarte umowy o poufności z osobami, które mają dostęp do Państwa danych osobowych, itp.

Nasi pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych, są zapoznani z wymogami ochrony danych osobowych i zapewniają poufność przetwarzanych tych danych.

10. Jak się skontaktować w przypadku wątpliwości dotyczących wykorzystania Państwa danych osobowych?

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Państwa danych osobowych lub mają inne pytania, proszę nie wahać się skontaktować z nami telefonicznie pod numerem +48 222 630200 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@perfi.pl lub pisemnie na adres: Perfi sp. z o.o. ul. Postepu 18B, 02-676 Warszawa z dopiskiem: „RODO".

11. Informacje o nas i o wejściu w życie dokumentu

Administrator danych:
Perfi sp. z o.o. ul. Postepu 18B, 02-676 Warszawa
info@perfi.pl

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia. 2023-11-07Aktualna redakcja 2023-11-07